Pientä yksinäisyyttä. Lyhytkasvuisten kokemuksia yksinäisyydestä.

11.3.2024

Pientä yksinäisyyttä

 

Toimintarajoitteisilla ihmisillä yksinäisyyttä esiintyy kolme enemmän verrattuna koko väestöön [1]. Yksinäisyys on merkittävästi elämänlaatua heikentävä asia, erityisesti yksinäisyyden pitkittyessä ja kroonistuessa.

Pro gradu -tutkielmassani haastattelin seitsemän lyhytkasvuista henkilöä. Sain haastateltaviksi joukon ihmisiä, miehiä ja naisia, nuorista aikuisista aina hieman varttuneimpiin asti. Haluankin vielä kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita, jotka olivat mukana tuottamassa tietoa yksinäisyydestä lyhytkasvuisten ihmisten kokemana.

Haastattelujeni perusteella sain monenlaisia kokemuksia yksinäisyyden tunteista. Yksinäisyyden tunteet olivat ajoittaisia, mutta myös pidempään jatkuvampia. Haastattelujen perusteella yksinäisyyttä voi olla myös hankala tunnista ja tunnustaa.

Tutkielmani perusteella yksinäisyydeltä suojaa myös moni tekijä. Erilaiset persoonan piirteet voivat altistaa yksinäisyydelle, mutta se kuinka muut ihmiset kohtaavat toisia on merkittävää. Lisäksi ihminen tarvitsee oman yhteisönsä, johon voi kiinnittyä ja tuntea olonsa vähemmän yksinäiseksi. Haastattelujen perusteella moni oli päässyt yksinäisyyden tunteista myös etäämmälle.

Erilaiset yhdistystoiminnat nousivat myös esille yksinäisyyttä vähentävänä tekijänä. Tässä myös Lyhytkasvuiset ry:n toiminnalla on mahdollisuus olla osana vähentämässä ja lieventämässä ei-toivottua yksinäisyyttä. Erilaiset tapahtumat ja vaikuttamistyö asian tiimoilta voisivat toimivat erinomaisesti.

Toivonkin tämän kirjoituksen ja tutkielmani osaltaan madaltavan yksinäisyyden aiheuttamaa häpeää ja kannustankin ihmisiä rohkeasti keskustelemaan yksinäisyydestä. Lisäksi haluan osoittaa tämän kirjoituksen erityisesti niille lyhytkasvuisille ihmisille, joilla yksinäisyys on ollut jo pidempi tunne ja kynnys osallistua erilaisiin tapahtumiin on saattanut sen takia nousta ylitsepääsemättömän tuntuiseksi.

 

Eemeli Kuvaja
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto

Kirjoitus perustuu sosiaalityön pro gradu -tutkielmaani Pientä yksinäisyyttä. Lyhytkasvuisten kokemuksia yksinäisyydestä.

 

Lähteet

[1] Nurmi-Koikkalainen, Päivi ym. 2017: Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta: Analyysia THL:n tietotuotannosta. Työpapereita 38. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Helsinki. http://www.julkari.fi/bitstream/han dle/10024/135650/URN_ISBN_978-952-302-946-0.pdf?sequence=1&isAllo wed=y. Viitattu 10.3.2024.